Algemene voorwaarden
versie 01-01-2022

Overeenkomst
 1. Van een overeenkomst is sprake zodra u (hierna te noemen: Client) en Bureau Digitekst, vertegenwoordigd door een van haar medewerkers, tot de levering van producten of diensten hebben afgesproken, hetzij mondeling of in enige vorm van schriftelijke of digitale communicatie. Vanaf dat moment heeft de Client een financiƫle verplichting jegens Bureau Digitekst.
 2. Client gaat de overeenkomst tot levering van Internet-domeinnamen, Internet-hosting, of andere abonneerbare diensten met Bureau Digitekst aan voor tenminste 12 maanden met ee opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand.
 3. Na het verstrijken van deze 12 maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend met 12 maanden verlengd, tenzij Client met inachtneming van de opzegtermijn heeft opgezegd.
 4. Opzeggen dient te geschieden per e-mail, met dien verstande dat de opzegging per e-mail slechts geldig is als Bureau Digitekst de opzegging per wederkerende e-mail heeft bevestigd, waaronder niet verstaan wordt een automatisch verzonden ontvangstbevestiging.
 5. Bureau Digitekst gebruikt e-mail voor communicatie. Het is de verantwoordelijkheid van Client om te allen tijde een actief emailadres te houden en Bureau Digitekst in te lichten wanneer dit verandert. E-mails gericht aan dit adres dienen regelmatig, maar binnen maximaal 7 dagen, te worden gelezen door Client.
 6. Aanpassingen aan digitaal gegenereerde documenten, betrekking hebbende op de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke bevestiging door de directie van Bureau Digitekst worden als ongeldig beschouwd.
Betaling
 1. Alle in offertes genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 2. Tarieven voor de diensten en producten zullen per automatische incasso worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij speciale acties gelden na het verstrijken van de contractduur de normale tarieven.
 4. Bureau Digitekst behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen.
 5. Client verplicht zich alle verschuldigde bedragen te betalen binnen de daarvoor gestelde termijn.
 6. In geval van een betalingsachterstand kan Bureau Digitekst administratiekosten in rekening brengen en/of een incassoburo inschakelen, waarvan de kosten op Client verhaald zullen worden.
 7. In het geval van wanbetaling of contractbreuk heeft Bureau Digitekst het recht de geleverde diensten uit te schakelen zonder schadeloosstelling. Bestaande betalingsverplichtingen komen hiermee niet te vervallen.
Gebruik van de diensten
 1. Client verplicht zich de infrastructuur en systemen van Bureau Digitekst te gebruiken als een goed huismoeder/huisvader. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend:
  • het geheim houden en niet aan enig persoon doorgeven van gebruikersnamen en wachtwoorden.
  • het zich onthouden van oneigenlijk, onwettig of ongeoorloofd gebruik van de dienst, dit ter beoordeling van Bureau Digitekst.
 2. Bij het vermoeden van computervredebreuk of ander ongeoorloofd gebruik kan de dienstverlening aan Client met onmiddelijke ingang worden gestopt. Bureau Digitekst is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit voor Client.
 3. De producten en diensten van Bureau Digitekst mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Bureau Digitekst neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de diensten. Client zal de aangeboden diensten niet gebruiken in verband met het sturen van ongevraagde commerciële e-mail (spam). Client zal geen materiaal uploaden waarvan hij niet de rechten bezit. De inhoud en strekking van het materiaal op de servers mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of onwettelijk zijn; zulks ter beoordeling van Bureau Digitekst.
 4. Client verklaart Bureau Digitekst niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van Client, en verplicht zich Bureau Digitekst direct op de hoogte te stellen als Client enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van Client op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.
 5. Bureau Digitekst houdt Client verantwoordelijk voor alle schade als gevolg van misbruik van voorzieningen, waaronder het handelen in strijd met de geldende reglementen, het aanvragen van domeinverhuizingen zonder toestemming, of het invullen van onjuiste of gefingeerde gegevens.
 6. Bureau Digitekst stelt zich tot doel de systemen zo goed mogelijk beschikbaar te houden en technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. Client verklaart Bureau Digitekst nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
 7. Het gebruik van scripts en andere programmatuur op de servers van Bureau Digitekst is toegestaan, zolang dit het functioneren van de dienst niet in gevaar brengt, dit ter beoordeling van Bureau Digitekst. Bureau Digitekst zal Client op de hoogte stellen van eventuele genomen maatregelen.
Toepasselijkheid
 1. Client stemt in met deze voorwaarden zodra er sprake is van een overeenkomst, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of op andere wijze overeengekomen.
 2. Client kan te allen tijde kennis nemen van deze voorwaarden op het Internet-adres http://www.digitekst.net/alv.
 3. Deze voorwaarden zullen naar de Nederlandse wet geĆÆnterpreteerd worden.
 4. Mochten een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, dan blijven de andere punten onverminderd geldig.